ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ WWW.BONEAPETREAT.COM

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ο ιστότοπος www.boneapetreat.com  ανήκει στην ατομική επιχείρηση (στο εξής Επιχείρηση ή www.boneapetreat.com ) με την επωνυμία «ΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», διακριτικό τίτλο «BONE A PET TREAT», με έδρα στον Δήμο Βάρης Αττικής, επί της οδού Αναγυρούντος, αριθ. 45, ΤΚ 16672, ΑΦΜ 064342848, με αριθ. ΓΕΜΗ 131409103000 (μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας), τηλ. Επικοινωνίας 210-8900104, e-mail: info@boneapetreat.com

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμεων υπηρεσιών από οποιονδήποτε επισκέπτη διέπεται από τους  παρόντες Όρους.

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου  www.boneapetreat.com   (στο εξής και επισκέπτης ή χρήστης) πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοτόπου (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, αναζήτηση, ανάρτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου (στο εξής Όροι) καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου, στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Μόνη η ανάρτηση Όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσης των πελατών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον επισκέπτη των προϋπαρχόντων Όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων (χρήσης – λειτουργίας ιστοτόπου και κάθε άλλο όρο εντός του ιστοτόπου) καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων, από τον επισκέπτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του επισκέπτη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους Όρους αυτούς συμπεριφορά του επισκέπτη. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον επισκέπτη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο  www.boneapetreat.com και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο επισκέπτης στον παρόντα δικτυακό τόπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων Όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων των πελατών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, που περιγράφονται σε όλους τους Όρους χρήσης, λειτουργίας κλπ, οι επισκέπτες/χρήστες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι επισκέπτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους (αρθρ. 281 Α.Κ.).

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοτόπου, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου, τις φόρμες επικοινωνίας ή αποστολής πληροφοριών ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του www.boneapetreat.com στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως facebook, twitter, instagram κ.λπ. για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι επισκέπτες/χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του www.boneapetreat.com , που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική του φήμη.

Απαγορεύεται, στους επισκέπτες, χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης και θέσης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες του ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του  www.boneapetreat.com και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του www.boneapetreat.com και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 210-8900104, e-mail: info@boneapetreat.com . Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Οι προς την Επιχείρηση απευθυνόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου  www.boneapetreat.com , πλην των σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνιών, αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα της Επιχείρησης. Οι αντίστοιχες προς τον επισκέπτη δηλώσεις τις Επιχείρησης θα γίνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (e-mail κλπ).

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Επιχείρηση δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του επισκέπτη, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για αποζημίωση του  www.boneapetreat.com εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συναλλαχθείς με το  www.boneapetreat.com ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον επισκέπτη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

O κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνεται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με το  www.boneapetreat.com θεωρείται αναντίρρητα από την Επιχείρηση ως το πρόσωπο που συνέταξε και απέστειλε το μήνυμα επικοινωνίας προς την Επιχείρηση (ανεξαρτήτως του ονόματος που δηλώνεται στην ίδια φόρμα επικοινωνίας). Η, δε, πρόσβαση στο  www.boneapetreat.com από επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το  www.boneapetreat.com .

Η Επιχείρηση, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της. Κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του επισκέπτη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του επισκέπτη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του επισκέπτη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή των υπηρεσιών του  www.boneapetreat.com .

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη ή τρίτου προκληθεί από τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο  www.boneapetreat.com . Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση των προϊόντων του   www.boneapetreat.com , που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη ή/και απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες του επισκέπτη ή τρίτου ή του κατοικίδιού του που οφείλονται σε υπαιτιότητα του παραγωγού / προμηθευτή, όπως πταίσμα κατά την παραγωγή του προϊόντος, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, κακή ποιότητα προϊόντος, ελλιπή ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα, την ευθύνη φέρουν, δε, ακέραια οι παραγωγοί / προμηθευτές των προϊόντων αυτών.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστότοπο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο επισκέπτης.

Η Επιχείρηση ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της επιχείρησης που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες σχετικά με την αξία των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου  www.boneapetreat.com , σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή χρέωση, εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας συνεργάτη μας), να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 210-8900104, e-mail: info@boneapetreat.com , για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την αξία και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή άλλες πληροφορίες και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας.

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του www.boneapetreat.com , εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από τη χρήση των υπηρεσιών του www.boneapetreat.com , αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες/επισκέπτες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον ιστότοπο του  www.boneapetreat.com . Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο επισκέπτης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του επισκέπτη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι χρήστες/επισκέπτες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο  www.boneapetreat.com, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες Όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο, να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι χρήστες/επισκέπτες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του επισκέπτη (που συνδέθηκε μέσω συγκεκριμένης IP με το  www.boneapetreat.com ) και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτησή του, φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το www.boneapetreat.com .

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο επισκέπτης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του επισκέπτη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον επισκέπτη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του επισκέπτη ή τρίτου, εφόσον ο επισκέπτης παραβιάζει τους Όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των πελατών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο  www.boneapetreat.com είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει, ο, δε, χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο επισκέπτης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου www.boneapetreat.com των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες και χρήστες του  www.boneapetreat.com να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους λοιπούς επισκέπτες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του  www.boneapetreat.com για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, επισκέπτης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση των υπηρεσιών του www.boneapetreat.com .

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το  www.boneapetreat.com , αποτελεί δικτυακό τόπο online παρουσίας της Επιχείρησης. Στο www.boneapetreat.com , προβάλλονται: 1) Η Επιχείρησή και συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις της, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Επιχείρηση και πολλές άλλες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, 2) Προϊόντα που διαθέτουμε στο κατάστημα της Επιχείρησης, 3) Υπηρεσίες που παρέχουμε στα κατοικίδιά στον χώρο της Επιχείρησής, 4) Νέα της Επιχείρησης, δράσεις και πρωτοβουλίες, προσφορές σε υπηρεσίες, εκδηλώσεις και events της Επιχείρησης, 5) Επιχειρήσεις – προμηθευτές των προϊόντων της Επιχείρησής μας, 6) Το Δίκτυο των Συνεργατών μας, δηλαδή, επιχειρήσεις που παρέχουν τα προϊόντα που διαφημίζονται στο  www.boneapetreat.com , στην περιοχή που καλύπτει έκαστος Συνεργάτης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης σε καθένα Συνεργάτη.

Στο  www.boneapetreat.com , θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη φροντίδα και υγιεινή των κατοικίδιών σας, προτάσεις για τη σωστή διατροφή τους και συμβουλές περιποίησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες, από το έμπειρο προσωπικό μας πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, τη διατροφή, τη φροντίδα και υγιεινή των κατοικίδιών σας, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες κτηνιάτρους, που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο ιδιοκτήτης κατοικίδιου για την ορθή αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας του κατοικίδιού του. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε.

Πολιτική τιμολόγησης  www.boneapetreat.com : Η Επιχείρηση και το Δίκτυο Συνεργατών της ακολουθεί ενιαία τιμολογιακή πολιτική. Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο  www.boneapetreat.com είναι ίδιες σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου Συνεργατών μας. Εφόσον αντιληφθείτε οποιαδήποτε διαφορά σε τιμή προϊόντος του  www.boneapetreat.com σε σχέση με την τιμή του ίδιου προϊόντος σε κατάστημα του Δικτύου Συνεργατών μας παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο τηλ. 210-8900104 ή με e-mail στο info@boneapetreat.com .

Οι απεικονίσεις, περιγραφές, ιδιότητες, χαρακτηριστικά και ενδείξεις των προϊόντων που προβάλλονται στον ιστότοπο  www.boneapetreat.com γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση από τους εκάστοτε προμηθευτές μας. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για σφάλματα στις περιγραφές και εν γένει πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα που αναρτώνται στο  www.boneapetreat.com , μοναδικός υπεύθυνος για την ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια των πληροφοριών είναι ο προμηθευτής εκάστου προϊόντος, από τον οποίο η Επιχείρηση αντλεί τις πληροφορίες.

Τα προϊόντα που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο  www.boneapetreat.com διατίθενται από την Επιχείρηση και το Δίκτυο Συνεργατών της. Τόσο η Επιχείρηση όσο και οι Συνεργάτες της φροντίζουν να διατηρούν κατάλληλα αποθέματα ώστε να καλύπτουν τις αναμενόμενες ανάγκες των κατοικίδιών σας. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά διατίθενται από καταστήματα λιανικής ή/και χονδρικής πώλησης η Επιχείρηση δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα του προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε σε όλα τα καταστήματα του δικτύου, καθώς αστάθμητοι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τα διαθέσιμα αποθέματα (αυξημένη ζήτηση, ελλείψεις, περιορισμένο απόθεμα προμηθευτή, καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ). Πριν επισκεφθείτε την Επιχείρηση ή το κατάστημα Συνεργάτη του δικτύου, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με τον Συνεργάτη μας ώστε να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (web site) www.boneapetreat.com , με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Επιχείρησης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) www.boneapetreat.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Επιχείρηση απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr της Επιχείρησης, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Επιχείρησης στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Επιχείρηση, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Επιχείρησης. Το όνομα χώρου  www.boneapetreat.com έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο αρμόδιο μητρώο για λογαριασμό της Επιχείρησης, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο  www.boneapetreat.com δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Επιχείρησης ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή επισκέπτη. Η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης στον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης με την Επιχείρηση. Συγκατάθεση της Επιχείρησης ή σύμβαση με την Επιχείρηση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες του παρόντος ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας, όπως ενδεικτικά σε ιστοσελίδες προϊόντων που προβάλλονται στο  www.boneapetreat.com . Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη διατάξεων της Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ως άνω νόμων και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του www.boneapetreat.com .

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιριών, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

Σύνταξη – Επιμέλεια
Στέφανος Ι. Ανδριακόπουλος
Δικηγόρος
T: +302103616241-3
M: +30 6947535945

noc@internetlaw.gr

www.internetlaw.gr